Quỹ liên kết đơn vị

Với 4 Quỹ liên kết đơn vị được quản lý bởi 2 công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam, bạn có thể lựa chọn nơi “chọn mặt gửi vàng" phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tài chính của mình.

Các sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị gồm: VITA - Sống Thịnh Vượng, VITA - Đầu Tư Như Ý

Danh mục các Quỹ liên kết đơn vị

Tên Quỹ Công ty quản lý Quỹ Mục tiêu Chính sách và rủi ro đầu tư Danh mục đầu tư
Quỹ Tích Lũy Chiến Lược VinaCapital (VCFM) Tạo thu nhập ổn định và bảo toàn vốn

Đầu tư vào các danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định

Rủi ro đầu tư: Thấp
  • Trái phiếu/Công cụ lãi suất cố định (Đầu tư tối đa 95%)
  • Công cụ thị trường tiền tệ (Đầu tư tối thiểu 5%)
Quỹ Tích Lũy Lũy Năng Động Dragon Capital (DCVFM)
Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược VinaCapital (VCFM) Tăng trưởng vốn đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian dài hạn

Đầu tư vào danh mục cổ phiếu bằng Đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao

Rủi ro đầu tư: Cao
  • Cổ phiếu niêm yết và các chứng khoán liên quan đến cổ phiếu niêm yết phát sinh từ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu (Đầu tư tối đa 95%)
  • Công cụ thị trường tiền tệ (Đầu tư tối thiểu 5%)
Quỹ Tăng Trưởng Năng Động Dragon Capital(DCVFM)

Thông tin và giá đơn vị Quỹ

DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY
Ngày Quỹ tích luỹ chiến lược Quỹ tích lũy Năng động Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược Quỹ Tăng Trưởng Năng Động
Cập nhật ngày:09/06/2022
Đơn vị tính:VND

Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ liên kết đơn vị

Câu hỏi thường gặp

Giá đơn vị quỹ sẽ bằng Giá trị tài sản ròng của Quỹ chia cho tổng các Đơn vị Quỹ có trong Quỹ.

Danh mục tài sản đầu tư biến động giá trị do ảnh hưởng thị trường. Giá đơn vị quỹ tăng khi Giá trị tài sản ròng của Quỹ tăng, và ngược lại Giá đơn vị quỹ giảm khi giá trị tài sản ròng của Quỹ giảm.

Generali sẽ xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ liên kết đơn vị vào Ngày định giá để xác định Giá đơn vị quỹ. Generali thực hiện định giá theo định kỳ do Generali quy định và không ít hơn một tuần một lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hiện tại, Ngày định giá là thứ 6 hàng tuần và Giá đơn vị quỹ sẽ được công bố vào ngày làm việc tiếp theo trên cổng thông tin điện tử của Generali