Quỹ liên kết chung

Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung từ Generali giúp bạn linh hoạt hoạch định, gia tăng đầu tư để đảm bảo tài chính vững chắc.

Các sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung gồm: VITA - Sống Tự Tin, VITA - Sống Lạc Quan, VITA - Bảo An Toàn Diện 2020, Bảo Gia An Thịnh, Bảo Gia Phú Thịnh.

Mục tiêu và chính sách quản lý đầu tư

Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung

22/02/2021 - 22/03/2021
Cập nhật ngày:07/07/2022
Đơn vị tính:%/năm

Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung