Quỹ chủ hợp đồng

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp mang đến cho bạn sự an tâm khi được bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống và tích lũy tài chính dài hạn.

Lãi suất đối với các khoản tiền mặt tích lũy tại công ty

22/02/2021 - 22/03/2021
Cập nhật ngày:10/08/2023
Đơn vị tính:%/năm

Các lãi suất khác
(đối với các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại, tạm ứng từ giá trị hoàn lại để đóng phí tự động và phí khôi phục hiệu lực hợp đồng)

22/02/2021 - 22/03/2021
Cập nhật ngày:10/08/2023
Đơn vị tính:%/năm

Tỷ giá chuyển đổi của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ

22/02/2021 - 22/03/2021
Cập nhật ngày:09/06/2022
Đơn vị tính:VNĐ

Lãi suất để tính khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng

Đối với các sản phẩm đã ngừng cung cấp