Thông tin các quỹ đầu tư

Generali trân trọng công bố thông tin các chỉ số lãi suất và tình hình hoạt động của các Quỹ liên kết chung và Quỹ liên kết đơn vị

Những lợi thế khi đầu tư cùng Generali

Chủ động đầu tư tích lũy cho mục tiêu tài chính cá nhân

Linh hoạt quản lý dòng tiền với đa dạng dòng sản phẩm và danh mục đầu tư

An tâm với kinh nghiệm quản lý Qũy dày dạn từ chuyên gia hàng đầu Việt Nam