Quy trình mua bảo hiểm như thế nào?


Xem tiếp câu trả lời 1/2
Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa có yếu tố bảo vệ, vừa có yếu tố đầu tư. Đặc điểm chính:
 • Chi phí & Quyền lợi được chia làm 2 phần là: Phần bảo hiểm (bảo vệ trước rủi ro) và Phần đầu tư (giúp sinh lời).
 • Phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm được linh hoạt quyết định bởi Bên mua bảo hiểm.
 • Phần tiền mang đi đầu tư được cho vào một quỹ chung (do nhiều Bên mua bảo hiểm khác cùng đóng vào) - gọi là quỹ liên kết chung. Theo đó:
  • Công ty bảo hiểm sẽ dùng quỹ này để đi đầu tư và Bên mua bảo hiểm sẽ được hưởng lợi từ kết quả đầu tư.
  • Bên mua bảo hiểm có thể đầu tư nhiều hơn khi thấy Công ty Bảo hiểm mang lại kết quả đầu tư tốt.
Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa có yếu tố bảo vệ, vừa có yếu tố đầu tư. Đặc điểm chính:
 • Chi phí & Quyền lợi được chia làm 2 phần là: Phần bảo hiểm (bảo vệ trước rủi ro) và Phần đầu tư (giúp sinh lời).
 • Phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm được linh hoạt quyết định bởi Bên mua bảo hiểm.
 • Phần tiền mang đi đầu tư được cho vào một quỹ chung (do nhiều Bên mua bảo hiểm khác cùng đóng vào) - gọi là quỹ liên kết chung. Theo đó:
  • Công ty bảo hiểm sẽ dùng quỹ này để đi đầu tư và Bên mua bảo hiểm sẽ được hưởng lợi từ kết quả đầu tư.
  • Bên mua bảo hiểm có thể đầu tư nhiều hơn khi thấy Công ty Bảo hiểm mang lại kết quả đầu tư tốt.
Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa có yếu tố bảo vệ, vừa có yếu tố đầu tư. Đặc điểm chính:
 • Chi phí & Quyền lợi được chia làm 2 phần là: Phần bảo hiểm (bảo vệ trước rủi ro) và Phần đầu tư (giúp sinh lời).
 • Phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm được linh hoạt quyết định bởi Bên mua bảo hiểm.
 • Phần tiền mang đi đầu tư được cho vào một quỹ chung (do nhiều Bên mua bảo hiểm khác cùng đóng vào) - gọi là quỹ liên kết chung. Theo đó:
  • Công ty bảo hiểm sẽ dùng quỹ này để đi đầu tư và Bên mua bảo hiểm sẽ được hưởng lợi từ kết quả đầu tư.
  • Bên mua bảo hiểm có thể đầu tư nhiều hơn khi thấy Công ty Bảo hiểm mang lại kết quả đầu tư tốt.
 • Khám phá các SP của Generali tại hoặc ĐÂY hoặc
 • Liên hệ Generali tạị ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!